Home Carkits Gsm abonnementen A en S Vancare Navigatie Ritregistratie Informatieaanvraag Webshop Referenties Contact
© 2018 André Kuiper / Phoneshop4u.nl  / Carkitonderdelen.nl Algemene voorwaarden Privacyverklaring

Algemene Voorwaarden 

Phoneshop4u is de specialist op het gebied van inbouwen ! Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer van overeenkomsten van Phoneshop4u, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Veendam onder nummer 1135166, voor het leveren van producten en voor het verrichten van diensten. BTW nr. NL110658267B01   Artikel 1 - Definities   In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: Phoneshop4u 2. Consument: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de ondernemer;   Artikel 2 - Toepasselijkheid   1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Phoneshop4u en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Phoneshop4u en consument. 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.   Artikel 3 - Het aanbod   1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 2.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Phoneshop4u gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Phoneshop4u niet. 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: - de vermelde prijzen in de valuta € ( Euro )en zijn exclusief 21 % BTW tenzij nadrukkelijk anders vermeld bij het artikel of in de aanbieding; - de eventuele kosten van aflevering; - de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; - de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; - de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs; - de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief; - indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; - de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt; - de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en - de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten. 4. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en Phoneshop4u behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.   Artikel 4 - De overeenkomst   1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 4. Phoneshop4u kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 5. Phoneshop4u zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het bezoekadres van de vestiging van Phoneshop4u waar de consument met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties; d. de in artikel 3 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Phoneshop4u deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst; e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 6. Indien Phoneshop4u zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. Artikel 5A - Herroepingsrecht bij levering van producten   1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 8 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Phoneshop4u retourneren, conform de door Phoneshop4u verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Schade die door de consument zelf is toegebracht door“eigen reparatie “is definitief uitgesloten van enigerlei garantie of reclamatie. Artikel 5B - Herroepingsrecht bij levering van diensten   1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 8 dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst. 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.   Artikel 5C - Zichttermijn en Herroepingsrecht van montage werkzaamheden In geval van (de)montagewerkzaamheden door  Phoneshop4u is de opdrachtgever verplicht direct na teruggave van de zaak waarop de (de)montagewerkzaamheden plaatsvonden, de zaak te inspecteren op schade dan wel gebreken. Schade dient daarbij onmiddellijk aan Phoneshop4u te worden gemeld. Indien de opdrachtgever nalaat  Phoneshop4u onmiddellijk van eventuele (de)montageschade op de hoogte te stellen, vervalt het recht van de opdrachtgever op herstel van deze schade. Het recht op herstel vervalt in ieder geval na verloop van 48 uur na teruggave van de zaak, indien schade of gebreken niet binnen deze termijn zijn gemeld. Alle aanbiedingen zijn zorgvuldig gedaan. Phoneshop4u staat niet in voor: afwijkingen in kleur, afbeeldingen, getallen, specificaties en/of andere aanduidingen. Geringe afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding geven tot schadevergoeding en of ontbinding van de overeenkomst.   Artikel 5D - Afspraak montage werkzaamheden Wanneer de afnemer/klant is verhinderd voor een afspraak dient men deze uiterlijk 24 uur van tevoren af te zeggen. Indien de afnemer/klant niet of niet op tijd afzegt, dan kan de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Ook als er sprake is van een overmachtssituatie. LET OP! Het wijzigen c.q. afzeggen van afspraken kan uitsluitend per mail, info@phoneshop4u.nl of via ons GSM Nummer. Indien u bij verhindering de afspraak tenminste 24h van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd en voorrijkosten niet in rekening gebracht. Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping   1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor de consument z’n rekening. 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Phoneshop4u dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht   1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Phoneshop4u alleen worden uitgesloten indien Phoneshop4u dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 2. Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor producten: a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; e. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. Artikel 8 - De prijs   1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Artikel 9 - Conformiteit en Garantie   1. Phoneshop4u staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 2. Een door Phoneshop4u , fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. Artikel 10a - Levering en uitvoering   1. Phoneshop4u zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Phoneshop4u blijft geheel eigendom van alle geleverde goederen totdat de consument hetgeen hij op basis van een overeenkomst verschuldigd is volledig heeft voldaan. 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Phoneshop4u zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening vanPhoneshop4u. 6. De gekozen verzendwijze is voor eigen risico als het gaat om verzending per brievenbuspost voor zowel Belgie als Nederland. Pakketpost daarentegen is verzekerd voor verlies en schade, de afhandeling zal geschieden door Phoneshop4u. Er word veel zorg besteedt aan het verpakken en verzenden van uw bestelling, desondanks kan u bestelling onderweg schade oplopen, hiervoor wordt pakketpost aangeboden tegen een geringe meerprijs.   Artikel 10b - Wijzigingen en Meerwerk Ingeval er sprake is van meerwerk zal dit automatisch invloed hebben op de overeengekomen prijs en op het overeengekomen tijdstip van levering. Een en ander komt voor rekening/risico van de afnemer/klant. Ingeval een wijziging in de overeengekomen diensten en/of leveringen leidt tot minder werk en tot een vermindering van de overeengekomen prijs, behoudt Phoneshop4u zich het recht voor om de afnemer de door Phoneshop4u reeds gemaakte kosten, alsmede de gederfde winst, in rekening te brengen. Meerwerk zal – voor zover mogelijk – zo vroeg mogelijk, in ieder geval voor de uitvoering daarvan, door Phoneshop4u schriftelijk aan de afnemer worden medegedeeld. De afnemer wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van bedoeld meerwerk, met de daaraan verbonden kosten en de zo nodig aangepaste levertijd, tenzij de afnemer schriftelijk verzet aantekent voor aanvang van de uitvoering van het meerwerk, doch in ieder geval binnen 48 uur na de bovenbedoelde kennisgeving door Phoneshop4u   Artikel 11 - Duurtransacties   1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen. Artikel 12a - Betaling   1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen vijftien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 15 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden. 2. In geval van wanbetaling van de consument heeft Phoneshop4u behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Indien de consument de termijn overschrijdt en de vordering door aanmaning of ter incasso wordt uitbesteedt dan zullen bijkomende administratiekosten, vorderingskosten van het incassobureau en vertragingsrente van 1% per maand berekend worden. Vertragingsrente wordt berekend vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden. 3. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.   Phoneshop4u is te allen tijde gerechtigd van de afnemer een aanbetaling ter hoogte van maximaal 50% van de overeengekomen prijs te verlangen. Indien tussen partijen een betalingstermijn van toepassing is, is Phoneshop4u bij het overschrijden van de betalingstermijn gerechtigd om ex art. 6: 119 BW wettelijke rente over het verschuldigd bedrag in rekening te brengen.  4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Phoneshop4u te melden.   Artikel 12b - Eigendomsvoorbehoud Phoneshop4u behoudt zich de eigendom van alle geleverde goederen voor, totdat de koopprijs en alle eventuele bijkomende kosten, (buiten-)gerechtelijke incassokosten en rente daaronder begrepen, volledig zijn betaald. Artikel 13 - Klachtenregeling   1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Phoneshop4u , nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 3. Bij Phoneshop4u ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Artikel 14 - Geschillen   1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd. 3. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. 4. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. 5. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. 6. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen. Artikel 15 Aanvullende of afwijkende bepalingen   Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Artikel 16 Gebruik van de Website www.phoneshop4u.nl   Deze website of een onderdeel van deze website mag niet worden gereproduceerd, gekopieerd, gedupliceerd, verkocht, of op enige andere wijze commercieel geëxploiteerd worden zonder schriftelijke toestemming van Phoneshop4u. Phoneshop4u behoudt zich het recht voor haar diensten te weigeren, en/of opdrachten te annuleren als zij van mening is dat de consument handelt in strijd met de wet of dat de relatie schadelijk kan zijn voor de belangen van Phoneshop4u. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan onze internetsite is het mogelijk dat de informatie die op www.phoneshop4u.nl wordt weergegeven onvolledig of onjuist is. Fouten kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Phoneshop4u aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe, indirecte of speciale schade, gevolgschade of andere verliezen of schaden van welke aard dan ook voortkomend uit de toegang tot, het gebruik van of informatie op deze website. De informatie op www.phoneshop4u.nl wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Aan de prijzen op de site kunnen geen rechten worden ontleend. Bezoekers c.q. gebruikers van de site kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. Op de inhoud en vormgeving van www.phoneshop4u.nl de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen; teksten, afbeeldingen, grafica, linken, en andere objecten), en de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Phoneshop4u en worden beschermd door ( internationale ) wetgeving. Phoneshop4u     Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer van overeenkomsten van Phoneshop4u, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Veendam onder nummer 1135166, voor het leveren van producten en voor het verrichten van diensten.